|
|
  • قیمت دنا صفر دنده ای ساده ۱۴۰۱ حوالی ۶۴۰ میلیون تومان اعلام شده است که نسبت هفته گذشته ۳۵ میلیون گران شده است.

بیشتر